immigracia.alle.bg

Работа като Autonomo

Само наети лица (trabajador por cuenta propia o trabajador autonomo).

Що се касае до аутономото от наименованието разбираш, че става въпрос за работа на собствена сметка и със собствен труд, а за да работиш, като такъв трябва да си с документи т.е. . Фирма и аутономо, нямат нищо общо не е като у нас ЕТ и ООД, това и двете са фирми

 

Намерих ги най-после тези модули за аутономо.

За това са ви нужни следните документи : NIE , без който не може да се направи на практика нищо, отнесено към държавни институции, банки и при основни дейности) се посещава местната Асиенда (Hacienda), където срещу 1 евро се закупува формуляр за обявяване на начало на дейността като аутономо.

Ако знаете какво точно искате да правите, следва да го запишете, като бихте могли да го формулирате в относително свободен текст, но е от основна важност да изберете правилния код на дейността.

Подаването на документите отнема нови не повече от 10 минути, с чакането на опашката. С това се приключва подаване на документи едновременно за старт на дейността и регистрация по ДДС.
Не се изисква начален капитал, нито допълнителни такси за стартиране на дейността.

С подпечатания формуляр в Асиенда, се отива в местното подразделение на социално осигуряване, за да бъдете вписани там и да започнете да плащате осигуровките си.
Има 3 задължения, които трябва да погасявате като аутономо:
- социалните си осигуровки, които се определят на база минимална заплата за сектора. за първите мисля 18 месеца всеки нов аутономо има намаление в някакъв размер на сумата, която плаща. Така моите осигуровки не са 238 евро, а 171 за месец. Плащат се до края на месеца за текущия месец, за да се използва отстъпката. Когато и да е по-късно освен че се заплаща пълния размер на осигуровките, се начисляват допълнителни 7 % глоба

- местния аналог на ДОД (IRPF), който варира много за различните професии. За новите аутономо е 7% за някакъв период от време. Плаща се на тримесечие.

- ДДС (IVA)твърди 18%, плащани отново на тримесечие.

 

И още няколко въпроса.

1. Къде може да се работи като аутономо?
Навсякъде. Има един за мен малко особен манталитет за предпочитане за наемане на лица на трудов договор, но бихте могли да сключите такъв и като аутономо за цял работен ден. Предимството за работодателя: не плаща никакви осигуровки, а фактурите, които му издавате, минават за чисти разходи. Наистина, плаща и ДДС върху договорената сума, но то така или иначе се изравнява счетоводно с останалите входящи и изходящи потоци по този параграф.. и в крайна сметка да държи Вас вместо редови наемник за него се оказва по-евтино.
Излишно е да напомням, че е много важно как ще продадеш сам труда си, затова този предварителен пазарлък в момента на интервюто е важен.

2. Могат ли да се наемат лица от аутономо?
Да, могат. Ако са частни лица, следва да се сключи трудов договор, върху който работодателят, т.е. Вие, да плащате съответните осигуровки и данъци.
Ако са други аутономи, тогава те Ви издават фактура за външни услуги, която Вие отчитате като разход. В този случай, осигуровките им са тяхна грижа. Ваша - да заплатите допълнително начисленото от тях ДДС.

3. Защо Ви е да работите като аутономо?
За мен това е единствения нормален начин да плащам данъци съгласно закона, но не в пълен размер.
Когато работя на трудов договор, имам отчисления от заплатата, които като процент далеч не са малки и са фиксирани. Така ако имам заплата от 2500евро за месеца(което е нещо доста рядко, при средна заплата от около 1600 евро брутни на месец), ще трябва да платя близо 800 от тях към държавата.
Като аутономо при тези пари имам задължителните социални осигуровки, които са фиксирани, но бих могла да променя размера на останалите данъци посредством разходите за дейността си които правя.

----------------------------------------------------

Всички работодатели,които искат да сключат договор с теб са задължени да ти искат сертификат от данъчното,че не дължиш нещо.(аrticulo 43.1 f Ley 58/2003 de 17 de 12 Agencia Tributaria) според,който отговорът в сертификада трябва да бъде ПОЗИТИВО.

Работа като Autonomo
Работа като Autonomo
Mодули за аутономо.
Работа като Autonomo
Сайт в който ,има много убяснения за аутономото.
Работа като Autonomo
Ето класификатор на длъжностите на лицата, работещи като "професионалисти" Autonomo
Регистрация на Autonomo.

1. ДАНЪЧНИ АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСТЪПКИ

Тези формалности се отнасят до изпълнението на фискалните задължения свързани с извършването на дейността.

• Declaración Censal (IVA)
La declaración censal е декларация за започване, промяна или прекратяване на дейност. Длъжни са да я представят всички физически и юридически лица, които ще започват предприемаческа или професионална дейност на испанска територия.

Необходими документи: официален формуляр (modelo oficial 036), документ за самоличност (DNI или CIF para sociedades) и регистрация за IAE.

Срок за представяне: преди началото на дейността.

Място на представяне: Данъчната администрация (Administración o Delegación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT)), съответстваща на данъчния адрес на фирмата.

• Impuesto de Actividades Económicas (IAE)
IAE е локален данък, който се налага върху предриемачески, професионални или артистични дейности. Задължителен е за всяко дружество, всеки предриемач или предоставящо професионални услуги лице.
Представят се толкова регистрации (altas), колкото са дейностите, които ще се извършват.
От 1 януари 2003 са освободени от плащането на този данък физическите лица и дружествата нетна печалба от дейността под 1 000 000 евро. Въпреки това, регистрацията за данъка остава задължителна.

Необходими документи: формуляр modelo 845 (за дейности подложени на облагане от кметството) или modelo 846 (за дейности подложени на облагане от администрацията на провинцията) и документ за самоличност (DNI).

Срок за представяне: 10 работни дни преди началото на дейността като се прави отделна декларация за всяка дейност, която ще се упражнява.

Място на представяне: Данъчна администрация (Administración o Delegación de AEAT) съответстваща на мястото, където ще се извършва дейността.
---------------
2. ТРУДОВИ АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСТЪПКИ

2.1 ПОСТЪПКИ ПРЕД СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL)

• Alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA)
Всяко физическо лице, което извършва редовно, лично и директно икономическа дейност с цел печалба, без трудов договор трябва да се регистрира според Специалния режим на работещите за своя (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos).
Регистрацията е една, независимо дали ще се извършват повече дейности като autónomo.

Необходими документи: формуляр modelo TA , оригинал и копие на регистрацията за IAE, фотокопие на документа за регистрация в социално осигуряване (afiliación a la Seguridad Social del trabajador), фотокопие на документа за самоличност (DNI), сертификат от съответната професионална организация за дейности изискващи такъв.

Срок за представяне: в рамките на 30 натурални дни от започване на дейността.

Място на представяне: съответната администрация (Administración de la Tesorería General de la Seguridad Social) по местоживеене.

• Inscripción de la empresa en la Seguridad Social
Регистрирането на предприятието в Социално осигуряване е предварително изискаване за всеки предприемач, физическо или юридическо лице, което ще наема други лица включени в Общия режим на социално осигуряване (Régimen General de la Seguridad Social).
Социално осигуряване дава на предриемача код сметка (código de cuenta de cotización), който е валиден за цялата испанска територия.
Необходими документи: официален формуляр, оригинал и копие на регистрацията за IAE, фотокопие на регистрация по RETA, фотокопие на DNI, застраховка за трудова злополука и заболяване по избор към Instituto Nacional de Seguridad Social или друг застраховател.
Срок за представяне: преди започване на дейността.
Място на представяне: Administración de la Tesorería General de la Seguridad Social по местоживеене.

• Afiliación y Alta de los Trabajadores Contratados
Вписването (afiliación) е акт, с който един работник се включва в системата Социално осигуряване и е задължение на предриемача. С вписването на работника се дава постоянен идентификационен номер, валиден през целия му трудов живот.
Вписването става с официален формуляр TA-1, по един за всеки работник заедно с копие на неговия DNI, в Administración de la Tesorería General de la Seguridad Social според регистрационния адрес на предприятието.
Предриемачът също е длъжен да съобщава за активирането на регистрацията (alta) на работниците, които постъпват на работа при него. Това активиране се прави с формуляр ТA-2 подписан от предприемача и придружен с фотокопие на документа за вписване (afiliación) на работника.

2.2 АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСТЪПКИ ПРЕД ИНСПЕКЦИЯТА ПО ТРУДА (LA INSPECCIÓN DE TRABAJO)

• Diligencia del Libro de Visitas
Задължително е за всяко лице, което работи за собствена сметка като трябва да има по една за всеки трудов обект.
В книгата за посещения (Libro de Visitas) инспекторите по труда вписват резултатите от своите проверки. Задължително се съхранява 5 години.
Книгата се купува от специализирани печатници и се носи в Инспекцията по труда за заверка преди началото на дейността.

• Diligencia del Libro de Matrícula para Trabajadores Contratados
Книга-регистър на наетите работници не е задължителна от 1 януари 2002.

2.3 АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСТЪПКИ ПРЕД LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO

• Уведомяване за отваряне на трудов обект (Centro de Trabajo)
Трябва да го направят тези преприятия, които отварят нов трудов обект или възобновяват дейността си след извършване на промени, разширения и трансформации в значителен размер.

Необходими документи: официален формуляр, където фигурират данни за името и адреса на предприятието, брой и характеристика на персонала, а също и други обстоятелства свързани с нормативната уредба за хигиена и сигурност.

Срок за представяне: в рамките на 30 дни след отварянето на трудовия център или възобновяването на дейността му.

---------------
3. АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСТЪПКИ ПРЕД МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ (LA ADMINISTRACIÓN LOCAL)

Тези постъпки се правят пред departamento de Urbanismo на съответното кметство.

• Лиценз за отваряне (Licencia de Apertura del centro de trabajo)
Трябва да го направят тези преприятия, които отварят нов трудов обект или възобновяват дейността си след извършване на промени, разширения и трансформации в значителен размер..

Има два типа лицензи:

• Licencia de apertura para actividades inocuas (безвредни дейности): за дейности, които не причиняват неудобства, не носят риск за околната среда, за материални обекти или хора.

• Licencia de apertura para actividades calificadas (кфалифицирани дейности): дейностите включени в регламента за вредни и опасни дейности (Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas).

Необходими документи: стандартен формуляр, бележка за платена такса, регистрация за IAE, фотокопие на DNI и на NIF, план на помещението.
Срок за представяне: преди започване на дейността. След издаване на лиценза, дейността трябва да започне до 6 месеца.

• Лиценз за строителни работи (Licencia de Obras)
Необходим е само, когато ще се извършват такива.

Има два вида:
• Licencia de obras menores
• Licencia de obras mayores

В някои общини, като Мадрид град, извършването на дребни работи незасягащи структурата или външния изглед на сградата, не изискват лиценз. В този случай е достатъчно прдварителното информиране, придружено с план, описание на работите и тяхната оценка.

Необходими документи:

• За licencia de obras menores: стандартизиран формуляр, подписан от изпълнителя на работите бюджет или memoria explicativa подписана от поръчителя и бележка за платена такса в Tesorería Municipal.

• За licencia de obras mayores: стандартизиран формуляр, копие на бележка за платена такса в Tesorería Municipal, memoria explicativa, технически проект подписан и оторизиран от оторизиращ орган.
Срок за представяне: преди или едновременно с лиценза за отваряне.


Работа като Autonomo
Линк на сайта от кадето е преведена информацията поместена по горе.
Работа като Autonomo
Tук сам поместил образ на Диск (ISO) може да си го запишете или да го пуснете на виртуално CD  ,тук има поместени всички норамтиви и всичко за Аутономото. Ако не трагва диска като, отворите файла има една папка с PDF може да си ги отворите ръчно. Успех!
АКО НЯКОЙ ИСКА ДА ПИТА НЕЩО ДА ПИШЕ НА САЙТА ИМА ПОМЕСТЕНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КОНТАКТИ С МЕН С КАВОТО ,МОГА ЩЕ МУ БЪДА ПОЛЕЗЕН.
на първа страница ,,Имиграция в Испания'' най от доло на страницата!

Всички форми за контакт с мен са актуални и работят.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg