immigracia.alle.bg

Инспекция по труда

Инспекция по труда
Инспекця по труда
Как да подадете жалба до Инспектората на труда и социалното осигуряване?Всяко лице, на когото станат известни факти, които биха представлявали нарушение на конкуренцията материали ITSS (труд, здравето и безопасността, социалното осигуряване, заетостта и др.) Може да претендира за услуги на Инспектората на труда и социалната сигурност. Тези ефекти се считат за нарушения в социалните актове за реда и бездействията на отговорните лица (физически или юридически лица и общности на собственост), установени и санкционирани съгласно правилата на обществения ред. Нарушения са класифицирани като незначителни, сериозни и много сериозни и санкционирани предложение от Инспекцията по труда, по указания на подходящи процедури и специална административна процедура, създадена с кралски указ 928/1998, който одобрява Общия регламент относно процедурите за налагане на санкции за нарушения на обществения ред.

Тези услуги трябва да бъде поискано чрез писмена жалба Инспекции на провинция труда и социалното осигуряване. При никакви обстоятелства няма да признае жалби по електронна поща на този сайт. Преглед на информация ITSS-Жалби-презентация по доло има линк от кадето може да изтеглите образец.

В рамките член 9.1.f на Кралски указ 928/1998, писмо с оплакването трябва да съдържа:
лична идентифицираща информация и подпис на жалбоподателя
фактите, твърди, че съставляват престъпление
Дата и място на възникване
идентификация на който се твърди, че е отговорен
други релевантни обстоятелства

Този модел може да се използва за жалби, които се предлагат: Образец на доклад (PDF) Образец на доклад (Word формат)
по -доло има активни линкове от кадето може да бъдат изтеглени образци.
Този член добавя Анонимни жалби не се обработват и онези, които се отнасят до въпроси, която мониторинг не е за проверка, които явно неоснователни или неразбираеми, или които съвпадат дела пред съда знаят.

Жалбоподателят се разглеждат като заинтересовани в тази фаза на предишна инспекция дейност, без да се засягат, ако има такива, имат такова състояние, при условията на член 31 от Закон 30/1992 на правния режим на публичните администрации и административни процедури, Общата веднъж да започнете дисциплинарно производство или ликвидация.

Член 10 от регламента урежда задължението на служителите на системата за инспекция на труда и социалната сигурност, за да се запази тайната на въпросите пред тях по силата на неговата служба, както и данни, доклади, източник на оплаквания или фон, който би получил при изпълнение на служебните им задължения.

Инспекторатът на труда и социалната сигурност може да отвори предходния отчетен период, за да се запознаят с обстоятелствата по случая и дали да започне действия инспектор.

За повече информация, моля консултирайте се с често задаваните въпроси (често задавани въпроси) от съответния раздел на сайта на Сегуридат социал по горе на тази страница.
Инспекция по труда
Информация за който, подава жалбата
Инспекция по труда
Кралски декрет
Инспекция по труда
Формуляр за попълване в (PDF)  формат
Инспекция по труда
Формуляр за попълване в (MS Word)  формат
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg