immigracia.alle.bg

T.I.E. - Новия документ който, ще е задължителен за всеки чуждинец

TIE - Новия документ който, ще е задължителен за всеки чуждинец
Tarjeta de identidad de extranjero ( T.I.E.)

 
• Concept
• Обхват
• Задължения на притежателя
• Приложение: място и документация
• ефективна външна карта
• Компетентност
• Доставка и заплащане
 
CONCEPT
The Foreigner Identity Card е единствен и изключителен документ, предназначен да предостави документи на чужденци, законно пребиваване в Испания, като за тази цел същите получатели трябва да завърши действията, които трябва да бъдат определени за доставка.
Тази карта удостоверява законния престой на чужденците в Испания, тяхната идентификация и е предоставено в съответствие с действащата нормативна уредба, одобряване или признаване на правото на пребиваване на испанска територия за период от повече от шест месеца.
The Foreigner Identity Card не може да се прехвърля, съответстваща на неговия собственик попечителството на документа. Въпреки това, децата или представлявани unemancipated непълнолетни или с увреждания може да бъде върху картите за родител или законен представител, ако това бъде поискано от тях, въпреки че той да може да се проведе чрез отделен документ.
Чужденец, който е на испанска територия има правото и задължението да се съхранява в сила, документите за удостоверяване на самоличността, издаден от компетентните органи на страната на произход, както и доказващи тяхната ситуация в Испания. Никой не може да бъде лишен от своята документация, освен в случаите, и с изискванията на закон 4/2000 от 11 януари и Основния закон 1/1992, на 21 февруари за защита на обществената безопасност.
В нарушение на задължението на Закона за външната схема Identity Card ще включва прилагането на наказанията, предвидени в Organic закон 4/2000 от 11 януари за правата и свободите на чужденците в Испания и тяхната социална интеграция.
 
ОБХВАТ
The Foreigner Identity Card се издава само към чужденците в Испания, по общия режим, Общността или убежище.
Изискайте картата Foreigner Identity тези, които са издали виза или разрешение за престой в Испания за период до шест месеца, в случай на подновяване на разрешението, когато има промяна на ситуацията или промяна на картови данни и в случаите, в които той е бил откраднат, изгубен, унищожен, безполезен.
За предпоставки ще изпращане Правителствено решение предоставяне на предварително административно разрешение или, когато е целесъобразно, признаване на правото на пребиваване на испанска територия, и предишно плащане на данъчните ставки, определени със закон.
 
Задължения на притежателя
Всички чужденци, които са издали виза или разрешение за престой в Испания за период до шест месеца, имат правото и задължението да се получи Card Foreigner Identity, които трябва да се прилагат в лице в рамките на месеца след влизането Испания или от която е издадено разрешение или е влязло в сила, съответно. Ще бъдат освободени от това изискване притежават разрешение за пребиваване и сезонна работа.
Притежателите на външните Identity Card са задължени да извършват този документ, и да се покаже това, както може да се изисква от органа или неговите агенти, без да се засягат докажат своята самоличност чрез своя паспорт или друг подобен документ, в сила.
Загубата на лична карта в чужбина, унищожаване или инвалидност, ще носят на притежателя на задължението незабавно да поиска друг документ със същата сила и действие като изгубен, унищожен или неизползваеми.
Чужденците, притежаващи Card Foreigner Identity е длъжен в срок от един месец, да се сложи лично уведоми полицията или полицейските служби в имиграционните служби, за мястото на пребиваване, промените в гражданство и постоянно местожителство, както и промени в семейното положение или всяко друго нареждане, засягаща данните, съдържащи се в този документ, освен ако това не се изисква, случай, в който такива обстоятелства уведомява рамките на петнадесет дни като се започне от изискване. Чужденците, които се радват на статут на бежанец и са отседнали в местните Мадрид трябва да попълнят предходни задължения на полицейските служби на бежанците Office в града.
 
МОЛЯ лична карта ЧУЖБИНА
МЕСТА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ
Искането за Card Foreigner Identity ще бъде представен лично от външните extranjeroante Office или, ако това е невъзможно, в полицейското управление на област, където се е установил.
ДОКУМЕНТАЦИЯ
Във всички случаи се подава искане чуждестранни лична карта официалния enmodelo (EX-17), оригинал и копие, надлежно попълнен и подписан от чужденеца.
Оригинални документи трябва да бъдат подадени, които ще бъдат върнати веднъж сортирани копия.
• Успение на първоначалното заявление:
а. Паспорт или документ за пътуване със печат за влизане, знак или марка на проверка, извършена по границата. Ако това е невъзможно, паспорт или валиден документ за пътуване и митническа декларация, която трябва да е направил лично във всяко едно полицейско управление или Office имиграцията в рамките на 72 часа от момента на влизане в Испания, или, случай, свидетелството за регистрация е в сила.
б. Три актуални снимки, цвят, на бял фон, паспортен формат.
C. Visa, ако е приложимо.
г. Резолюция за издаване на разрешение за да се обоснове издаването на картата (освен ако обектът се съгласява с проверката на тази информация от централното правителство).
д. Получаване на / и ставка / и засегнати.
F. Доказателство за членство и / или с високо съдържание на социална сигурност, ако е приложимо.
• подновявания Успение карта:
а. Номер на паспорта или документа за пътуване или, при необходимост, свидетелство за регистрация е в сила.
б. Три актуални снимки, цвят, на бял фон, паспортен формат.
C. Резолюция за издаване на разрешение за да се обоснове издаването на картата (освен ако обектът се съгласява с проверката на тази информация от централното правителство).
г. Получаване на / и ставка / и засегнати.
д. Доказателство за членство и / или с високо съдържание на социална сигурност, ако е приложимо.
• Успение дублирани от кражба, унищожаване или осакатяване на:
а. Съобщи на загуба или кражба, или представяне на запис неизползваем.
б. Номер на паспорта или документа за пътуване или, при необходимост, свидетелство за регистрация е в сила.
C. Три актуални снимки, цвят, на бял фон, паспортен формат.
г. Плащането на такса.
• Успение на промяна в положението или промяна на картови данни:
а. Номер на паспорта или документа за пътуване или, при необходимост, свидетелство за регистрация е в сила.
б. Три актуални снимки, цвят, на бял фон, паспортен формат.
C. Писмени доказателства за обстоятелствата, свързани с промяната на положението или за промяна на картови данни.
г. Плащането на такса.
д. Доказателство за членство и / или с високо съдържание на социална сигурност, ако е приложимо.
 
ЕФЕКТИВНА личната карта на ВЪНШНА
Идентификационната карта Foreigner ще имат същата продължителност като одобрение или признаване на правото да обоснове своя експедиция, губи своята валидност се появяват, когато такова разрешение за някоя от причините, изложени в режим регулиране изпълнение или когато е уместно, от загуба на правото на пребиваване на испанска територия.
Когато сте завършили срока на картата е съгласил да поднови разрешителното или, когато е целесъобразно, признаване да остане на испанска територия, или е загубил правото да оправдават неговото издаване, чужденци, притежаващи една и съща се изисква да представят документа в полицейския участък или в офисите на имиграцията, за мястото на пребиваване, включително и тези, принадлежащи към режим на международна закрила, освен ако не са със седалище в Мадрид, в който случай те трябва да направят това в Office бежанците.
В случай на поемане на ангажимент да не се връща към испанска територия в рамките на програмата за доброволно връщане на чужденци, които доброволно върнете в кулоарите на програмата, но желаят да се ползват със същите обезщетения, те са длъжни да представят на Картата външна Identity в испанската дипломатическо или консулско представителство в страната на произход, за които да се върне.
The загуба, унищожаване или осакатяване на Картата Foreigner Identity и промяната на някои от обстоятелствата, както лично работата и семейството на собственика, които определят тяхната експедиция, носят със себе си нова издаване карта, с молба, подновяване няма да бъдат разглеждани и ще имат ефект, че заменя restase.
В случай, че заявлението за издаване на нова карта се извършва в рамките на периода на подновяване на разрешението, процедурите се обработват заедно.
Промените включват промяна на законно пребиваване на притежателя Испания Identity Card външна, както и състоянието на заетостта, включително подновявания, ще определи издаването на нова карта адаптира към промените или промяна произведени, с времето, за което определи резолюцията предоставяне на такива изменения.
 
КОНКУРС
Генералната дирекция на полицията, чрез съответните услуги в полицейските участъци или външните офиси, в който разреши на административния запис, издаване и доставка на външните Identity Card. В случай на емитиране на външен лична карта за предоставяне на международна закрила на чужденци, живеещи в Мадрид, преди умения ще бъдат поети от полицейски служби в кабинета на бежанците в този град.
Също така, докладът на Междуведомствената комисия за имиграция, РПУ ще установят каналите на административни актове за производство, контрол, разпределение, доставка и съхранение на външна карта за самоличност.
Това е отговорност на Главна дирекция на полицията, чрез главния секретар на имиграцията и граници, организация и управление на услуги за издаване на личните карти за чужденци, както и организационни функции, развитие и управление на процеса техническа обработка, управление и задържане на документа за доставки.
 
ИЗДАВАНЕ И ДОСТАВКА
Непознатият, след като са уведомени за решението, с което се признава правото или е получило разрешение да остане в Испания кредитирани, при полицейски комисар или имиграционната служба, се практикува в обявлението и, ако пред Службата на бежанците в Мадрид, който е получател него и плащането на данъчните ставки, законово установени cumplimentándose базиран документ Alien Card ще бъде изпратен от тези зависимости към единици на преработка на материала на документа .
След създаването съществено Alien Card, то ще бъде изпратено на апарата извършва нотификацията на решение, с което се признава правото или има право да остане на испанска територия, за целите на чужденеца да се съберат там Alien Card с предварителна уговорка и акредитация на която е interesadodestinatario издадения документ.
 
 
• основните регламенти, уреждащи
• Обща система
или паспортите и документите за пътуване,
O Input: изисквания и условия
или писмото-покана
Доброволните отклонения и забраните или изход
или престой
или временно местожителство
или непълнолетни чужденци
о Идентификация
или чуждестранен документ за самоличност
или нарушения и наказания
или Експулсиране
или център за чужденци
или времето резолюция на производството
или
• Граждани на Европейския съюз
• Граничен контрол
• Списък на страните, без визови изисквания
• здравни изисквания
• в областта на убежището и убежище
• Без гражданство
• Споразумението от Шенген
• Офиси за имиграционните формалности
• Такси
• Формуляри за кандидатстване
• Състояние на записа
• административното производство
________________________________________
Министерството на вътрешните работи
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg