immigracia.alle.bg

Деклариране на ценности и пари

ПРЕНАСЯНЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ПРИ ПЪТУВАНЕ ОТ ИЛИ КЪМ ТРЕТИ СТРАНИ, ИЗВЪН ЕС

Ако носите парични средства в размер на 10 000 евро или повече или равностойността им в друга валута, попълнете валутна декларация при влизане или излизане от ЕС и я представете на митнически служител.

Какво да се декларира?

„Парични средства” означава:

1. валута - банкноти и монети, които са в обращение като средство за обмяна, и

2. платежни инструменти на приносител: 

- пътнически чек, чек, запис на заповед или менителница или друг платежен инструмент, който е във формата на инструмент на приносител, или е предвидена възможност за джиросване без ограничение или е издаден в друга форма, която позволява да бъде прехвърлен с предаването; 

- чек, запис на заповед, менителница или друг платежен инструмент, който е подписан, но не е посочено името на получателя по него;

 Сумата, подлежаща на деклариране е сборът от стойностите на пренасяните парични средства.

Ако пренасяните през границата на страната за страна извън ЕС парични средства са в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута, лицата предоставят и удостоверение от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за липса на задължения или документ, удостоверяващ, че лицето не е вписано в регистъра на Националната агенция за приходите.

Чуждестранните физически лица могат да напускат страната с парични средства в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута без удостоверение от НАП, след деклариране пред митническите органи, ако стойността на паричните средства не надвишава стойността на вече декларирани парични средства при последното влизане на лицето в страната, за което се представя валутна митническа декларация.

 

Кой трябва да декларира?

Всяко физическо лице, което влиза или напуска територията на ЕС и пренася парични средства в размер на 10 000 евро или повече следва задължително да декларира тази сума пред митническите власти.

Всяко физическо лице означава лице, което пресича границата пеша или пътник (както и член на екипаж), който влиза или напуска територията на ЕС с въздушен, сухопътен, железопътен или воден транспорт.

Декларатор е лицето, което пренася паричните средства без значение дали той е техен собственик или не.

За лица под 16 години декларирането се извършва от едно от съпровождащите ги пълнолетни лица.

 Къде да се декларира?

Декларацията трябва да бъде попълнена и представена пред митнически служител на митническия пункт, през който лицето влиза или напуска територията на ЕС.

При наличие на 2 коридора „Зелен” и „Червен”, декларацията се представя на „Червен” коридор.

 Какво следва, ако задължението за деклариране не е изпълнено?

В случай на неспазване задължението за деклариране или декларираната информация е грешна или непълна, митническите органи могат да задържат и отнемат в полза на държавата недекларираните парични средства, като в допълнение могат да бъдат наложени и глоби.

 ПРИ пътуване от или към друга държава членка на ЕС

 

Ако носите парични средства в размер на 10 000 евро или повече или равностойността им в друга валута, следва да ги декларирате при поискване от страна на митническите служители.

 Какво да се декларира?


„Парични средства” означава:

1. валута - банкноти и монети, които са в обращение като средство за обмяна, и 

2. платежни инструменти на приносител:

- пътнически чек, чек, запис на заповед или менителница или друг платежен инструмент, който е във формата на инструмент на приносител, или е предвидена възможност за джиросване без ограничение или е издаден в друга форма, която позволява да бъде прехвърлен с предаването; 

- чек, запис на заповед, менителница или друг платежен инструмент, който е подписан, но не е посочено името на получателя по него;

Сумата, подлежаща на деклариране е сборът от стойностите на пренасяните парични средства.

 Кой трябва да декларира?

Всяко физическо лице, което влиза или напуска територията на страната и пренася парични средства в размер на 10 000 евро или повече следва да декларира тази сума при поискване от страна на митническите власти.

Всяко физическо лице означава лице, което пресича границата пеша или пътник (както и член на екипаж), който влиза или напуска територията на ЕС с въздушен, сухопътен, железопътен или воден транспорт.

Декларатор е лицето, което пренася паричните средства без значение дали той е техен собственик или не.

 Къде да се декларира?

Декларацията трябва да бъде попълнена и представена при преминаване границата на Република България за или от друга държава членка, при поискване от страна на митнически служител.

 Какво следва, ако задължението за деклариране не е изпълнено?

В случай, че при поискване от митнически служител задължението за деклариране не е изпълнено или декларираната информация е грешна или непълна, митническите органи могат да задържат недекларираните парични средства, като в допълнение могат да бъдат наложени и глоби.

 ПРЕНАСЯНЕ НА БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ И ИЗДЕЛИЯ СЪС И ОТ ТЯХ

 

Всяко физическо лице, пренасящо благородни метали, скъпоценни камъни и изделия със и от тях с нетърговска цел следва да попълни и представи пред митническите органи декларация:

-          задължително, в случай че влиза или напуска територията на ЕС;

-          при поискване от компетентния служител при пътуване към или от друга държава членка на ЕС.

 Декларират се благородни метали, скъпоценни камъни или изделия със и от тях над следните количества:

·         37 грама злато и платина в необработен и полуобработен вид и монети без оглед на съдържанието на златото или платината;

·         60 грама бижута и аксесоари от сплави на златото или платината без оглед на съдържанието на златото или платината;

·         300 грама сребро в необработен и полуобработен вид и монети, както и бижута и аксесоари от сплави на среброто без оглед на съдържанието на среброто;

·         скъпоценни камъни, вградени в изделията, посочени по-горе.

 

В случай на неспазване задължението за деклариране или декларираната информация е грешна или непълна, митническите органи могат да задържат или отнемат в полза на държавата недекларираните благородни метали, скъпоценни камъни и изделия със и от тях, като в допълнение могат да бъдат наложени и глоби.

 

 

 

По-подробна информация може да намерите във Валутния закон, Наредба Н-1 от 01.02.2012г. и Регламент (ЕО) № 1889/2005

 

Държавите членки на ЕС имат различни национални разпоредби относно пренасянето на парични средства в рамките на ЕС.

Информация за това може да намерите на страницата на Европейската комисия

Формуляри за изтегляне:
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg