immigracia.alle.bg

NIE – постоянно удостоверение за регистрация на гражданин на ЕС

NIE – постоянно удостоверение за регистрация на гражданин на ЕС

В кои случаи се дава право на постоянно удостоверение за регистрация– NIE

 

Лице, което е пребивавало законно в Испания в продължение на непрекъснат период от пет години. За законно пребиваване на гражданин се счита всяка от следните ситуации

– да е работило през периода за чужда сметка

– да е работило през периода за собствена сметка

– да е имало здравна застраховка, сключена в Испания или в друга страна, която е имала покритие в Испания и е била еквивалентна на тази, която предоставя Националната здравна система.

 Да е разполагало с достатъчно финансови средства за себе си и евентуално за останалите членове на семейството.

– Учаща, записана в публично или частно учебно заведение, което е признато или финансирано от органите за образованието. Да е имало здравна застраховка, сключена в Испания или в друга страна, която има покритие в Испания и да е била еквивалентна на тази, която предоставя Националната здравна система или европейска здравна карта с валидност, обхващаща периода на пребиваване и която позволява достъп до необходимите здравни услуги.

 

Лице, което е работило за своя или чужда сметка и е прекратило дейността си поради достигане на пенсионна възраст с право на пенсия, предвидена в испанското законодателство и отпусната от съответния орган.

Лице, което е работило за своя или чужда сметка в последните 12 месеца, прекратило е дейността си поради ранно пенсиониране и е пребивавало непрекъснато в Испания през последните 3 години. Доказване на тригодишния период на пребиваване не се изисква ако съпругъта на лицето е испански гражданин, загубил е испанското гражданство вследствие на сключване на брак или има регистрирано брачно партньорство pareja de hecho

Лице, което е работило за своя или чужда сметка и е прекратило дейността си поради трайна загуба на трудоспособност и е пребиваване в Испания в продължение на повече от две години без прекъсване. Доказване на срока от две години не се изисква ако

– Неработоспособността е резултат от трудова злополука или професионално заболяване, което дава право на пенсия от испанската администрация.

– Съпругъта на лицето е испански гражданин, загубил е испанското гражданство вследствие на сключване на брак или има регистрирано брачно партньорство pareja de hecho

Лице, което е работило за своя или чужда сметка и след три години непрекъсната работа и пребиваване в Испания продължи да извършва трудова дейност в друга държава от ЕС, запазвайки пребиваването си в Испания и връщайки се на испанска територията ежедневно или поне веднъж седмично.

Лице, което е роднина на гражданин, който работи за чужда или собствена сметка и е придобил постоянно удостоверение за регистрация по 2,3,4 или 5 точка.

 Необходими документи

 Представят се оригинали и копия на документите, като в момента на подаване на заявлението оригиналите се връщат на притежателя им.

 1). Попълнен формуляр (EX-18) в два екземпляра. Можете да изтеглите този формуляр от ТУК

2). Валиден паспорт или национален документ за самоличност.

3). В зависимост от случая

За случай 1

Ако работите за чужда сметка

– трудов договор, регистриран в служба по заетостта.

– Справка за трудовата дейност- Vida laboral

 Ако работите за своя сметка

– Регистрация в службата на икономическите дейности- Censo de Actividades Economicas

– Регистрация в търговския регистър- Registro Mercantil

 Ако не работите

– Документ за здравна застраховка, сключена в Испания или в друга страна, която има покритие в Испания и да бъде еквивалентна на тази, която предоставя Националната здравна система. Пенсионерите трябва да представят сертификат, с който да удостоверят, че разполагат със здравна помощ за сметка на държавата, в която получават пенсия.

– документи, доказващи достатъчно ресурси за него и семейството му за периода на пребиваване в Испания. Може да послужат всякакви доказателства, позволени от закона, като банков сертификат, който да доказва наличната сума по сметката, заверени банкови чекове или документи, доказващи наличен капитал.

Ако учите

– документ за записване в публично или частно учебно заведение, което е признато или финансирано от органите за образованието

– Документ за здравна застраховка, сключена в Испания или в друга страна, която има покритие в Испания и да бъде еквивалентна на тази, която предоставя Националната здравна система. Застраховката може да бъде заменена с европейска здравна карта с валидност, обхващаща периода на пребиваване и която позволява достъп до необходимите здравни услуги.

– Клетвена декларация за наличието на достатъчно финансови средства за себе си и за членовете на семейството за времето на пребиваване в Испания.

 Ако сте роднина на гражданин на ЕС

 Документ, доказващ семейната връзка- легализиран и преведен в Испания от заклет преводач.

– Доказателство за икономическа зависимост.

– Доказателства, че гражданина, който иска да присъедини към себе си член на семейството е работещо лице за чужда или собствена сметка, разполага с необходимите средства за издръжката на присъединяващия се член, има държавна или частна здравна застраховка.

 За случай 2

– Доказателство, че сте работили за своя или чужда сметка и сте прекратили дейността си поради достигане на пенсионна възраст с право на пенсия, предвидена в испанското законодателство.

 За случай 3

Документи, които доказват правото на ранно пенсиониране

– документ, доказващ трудова дейност в продължение на поне 12 месеца.

– в случай, че лицето не е пребивавало в Испания повече от три години е необходимо доказателство, че имате брак с испански гражданин, или сте загубили испанското гражданство вследствие на сключване на брак или регистрирано брачно партньорство pareja de hecho.

 За случай 4

Документ, доказващ прекратяването на трудовата дейност поради трайната загуба на трудоспособност.

– В случай, че лицето не е живяло в Испания в продължение на две години без прекъсване е необходимо да представи документи, доказващи, че увреждането е в резултат на злополука или професионално заболяване с право на пенсия от съответния орган. Удостоверение за сключен граждански брак с испански гражданин, загубил е испанското гражданство вследствие на сключване на брак или регистрирано брачно партньорство pareja de hecho

 За случай 5

– Документ, удостоверяващ, че извършва трудова дейност в друга държава от ЕС, но се връща на испанска територията всеки ден или поне веднъж седмично.

 За случай 6

– Документ, доказващ семейна връзка с гражданина на ЕС

– Документ, доказващ финансова зависимост

 Когато се представят стандартните формуляри на Европейския съюз не е необходим превод и легализация. Например формулярите за здравеопазване S1, E109, E121 …

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg