immigracia.alle.bg

ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО

Много често се налага за да получите гражданство на дадена страна да се откаже те от българското. За самия отказ не може да се напише нещо стандартно поради следните причини:
Законите в отделни страни разглеждат това по строго специфични начини. Например в и ма страни в които изискват документ че сте се отказали вече от гражданството си за да получите тяхното. А има и такива в които декларирате пред техния закон че се отказвате и съответно тяхното външно министерство се ангажира да уведоми по дипломатически път за отказа ви, страната от която идвате.
При всички положения това ще се прави и всеки ще се съобразява със законите на страната в която живее и чиито гражданин иска да стане.
Ето в общи линии какво изисква министерството на правосъдието ако трябва да се откажете от гражданството си чрез него:
СПИСЪК НА НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО

1. Молба от лицето по образец - Приложение № 3 към Наредба № 1 от 1999 г. за прилагане на Глава пета от Закона за българското гражданство;
Молбата трябва да бъде написана на български език.
За лице до 14-годишна възраст или поставено под пълно запрещение молбата се подава от двамата родители или настойника. Тя се подава само от единия родител, когато другият е лишен от родителски права.
Лице от 14- до 18-годишна възраст или поставено под ограничено запрещение подава молбата лично, със съгласието на родителите или попечителя. Тя се подписва от лицето и се приподписва от двамата родители или попечителя. Молбата се приподписва само от единия родител, когато другият е лишен от родителски права.
При разногласие между родителите, както и при разногласие между непълнолетните и родителите или попечителите, към молбата се прилага решението, с което районният съд се е произнесъл по спора.
2. Препис от акта за раждане или дубликат на удостоверение за раждане, издаден от съответния български или чуждестранен компетентен орган ;
3. Декларация по образец, съгласно Приложение № 4 към Наредба №1 от 1999 г. за прилагане на Глава пета от Закона за българското гражданство;
4. Актуална фотоснимка паспортен формат– 1 брой ;
5. Документ за постоянно пребиваване в чужбина – адресна регистрация.
6. Документ, удостоверяващ придобиването на чуждо гражданство или наличието на открита процедура за придобиване на чуждо гражданство;
7. Фотокопие на документ, удостоверяващ самоличността на молителя;
8. Вносна бележка за платена държавна такса в размер на 50 лв. по сметка БНБ – ЦУ, Министерство на правосъдието, сметка № 3000173700, БИН – 6301301084, Банков код – 66196611. Сумата се внася в ДСК.
Документите, представени от заинтересуваните лица, в зависимост от чуждата държава, от която произхождат, трябва да отговарят на изискванията на съответните разпоредби на двустранните международни договори или на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранните публични актове, съставена в Хага на 05 октомври 1961 г., по които Република България е страна, или на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа / обн. ДВ, бр.73 от 1958 г., изм .и доп. бр.10 от 1964 г., бр.77 от 1976 г., бр.96 от 1982 г., бр.77 от 1983 г. и бр.103 от 1990 г./, както и да бъдат снабдени с преводи на български език, които се извършват и заверяват по предвидения ред.
Молбите се подават лично, по пощата или чрез изрично упълномощено по нотариален ред лице в отдел „Канцелария” на Министерство на правосъдието, ул. „Славянска” №1 от 10.00 до 12.00ч. и от 14.00 до 16.00 ч., или в българските дипломатически или консулски представителства.
Молбите, подадени по пощата, чрез упълномощено по нотариален ред лице или в българските дипломатически и консулски представителства, трябва да бъдат с нотариално заверени подписи.
АКО НЯКОЙ ИСКА ДА ПИТА НЕЩО ДА ПИШЕ НА САЙТА ИМА ПОМЕСТЕНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КОНТАКТИ С МЕН С КАВОТО ,МОГА ЩЕ МУ БЪДА ПОЛЕЗЕН.
на първа страница ,,Имиграция в Испания'' най от доло на страницата!

Всички форми за контакт с мен са актуални и работят.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg