immigracia.alle.bg

Здравно осигуряване , оеднаквяаване на здравни права

Формуляри за удостоверяване на вашето положение по отношение на обезщетенията (социалната сигурност), когато се местите в рамките на ЕС.

Тези формуляри са полезни, за да можете да упражнявате вашите права на социални обезщетения като гражданин на ЕС, който живее и/или работи в момента или който в миналото е живял и/или работил в страна от ЕС, различна от своята собствена.

 Можете да използвате формулярите, посочени на тази страница, ако живеете законно в страна от ЕС, независимо от вашата националност.Формуляр .Цел.Отговорни органи

A1 (бивши E 101 ,E 103)   Удостоверение за приложимото законодателство. Практично за доказване на плащането на социални осигуровки в друга страна от ЕС – ако сте командировани или работите в няколко страни едновременно. Свържете се с вашата национална служба за връзка за командировани работници, за да разберете кой орган може да ви издаде този документ.

 S1 (бивши E 106, E 109 и E 121)   Удостоверение за право на медицинско обслужване, ако не живеете в страната, в която се осигурявате. Полезно за трансгранични работници, пенсионери и държавни служители и лицата на тяхна издръжка. Здравноосигурителен орган . Представете формуляра пред някой здравноосигурителен орган в страната, в която живеете.

 S2 (бивш  E 112)   Разрешение за получаване на планирано лечение в друга страна от ЕС или ЕАСТ. За вас следва да важат същите условия като за гражданите на съответната страна – може да се наложи да заплатите предварително част от разходите. Здравноосигурителен орган. Представете формуляра пред здравноосигурителния орган в страната, в която отивате на лечение.

 S3   Удостоверение за право на медицинско обслужване в страната, в която сте работили преди. Полезно за работници мигранти, чиито семейства все още живеят в страната им на произход, или за трансгранични работници. Здравноосигурителен орган Представете формуляра пред здравноосигурителния орган в страната, в която сте работили като трансграничен работник.

 U1 (бивш E 301)    Удостоверение за социалноосигурителни периоди, които да бъдат взети под внимание при изчисление на обезщетения за безработица. Формулярът се издава от или компетентната служба за социално осигуряване в държавите, в които сте работили последно. Представете формуляра пред националната служба по заетостта в страната, в която искате да получавате обезщетения за безработица.

 U2 (бивш E 303)   Удостоверение за запазване правото на обезщетения за безработица, докато търсите работа в друга страна. Формулярът се издава от или компетентната служба за социално осигуряване в държавата, в която сте загубили работата си. Представете формуляра пред националната служба по заетостта в страната, в която търсите работа.

U3  Обстоятелства, които биха могли да се отразят на правото ви на обезщетения за безработица. С този формуляр информирате службите по заетостта в страната, която плаща вашите обезщетения, за промени във вашето положение, които могат да доведат до преразглеждане на плащането на вашите обезщетения. в страната, в която търсите работа на основание на формуляр „U2“.

 DA1 (бивш E 123)

 Дава право на медицинско обслужване при специални условия, приложими единствено за трудови злополуки и професионални заболявания в друга страна от ЕС. Здравноосигурителен орган. Представете формуляра пред здравноосигурителния орган в страната, в която пребивавате.

 P1  Обобщение на решенията за отпускане на пенсия – преглед на решенията, взети за вашия случай от различни институции в страните от ЕС, до които сте подали заявление за пенсия за старост, преживяло лице или инвалидност. Пенсионна служба, до която сте подали заявление за пенсия. Службата ще издаде формуляра, след като получи информация за решенията на различните служби, които са разглеждали заявленията ви.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg