immigracia.alle.bg
Здравно осигуряване
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

ПО РАЗПОРЕЖДАНЕ НА НЗОК ЕЗОК СЕ ИЗДАВА САМО
КОГАТО ЛИЦАТА ЩЕ ПРЕБИВАВАТ ВРЕМЕННО
ЗА ПЕРИОД ПО-ДЪЛЪГ ОТ 2 (ДВА) МЕСЕЦА
В СТРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС),
ИСЛАНДИЯ, ЛИХТЕНЩАЙН, НОРВЕГИЯ И ШВЕЙЦАРИЯ.
В ОСТАНАЛИТЕ СЛУЧАИ СЕ ИЗДАВА
ВРЕМЕННО УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТ РЗОК.

НОВИ ИЗИСКВАНИ ДОКУМЕНТИ ОТ НЗОК
ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЕЗОК, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕТО:


ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ, КАКТО И ДРУГ ДОКУМЕНТ, ОТ КОЙТО Е ВИДЕН ПЕРИОДА НА ПРЕСТОЯ. ТАКЪВ ДОКУМЕНТ МОЖЕ ДА БЪДЕ РЕЗЕРВАЦИЯ ЗА ХОТЕЛ, КОМАНДИРОВЪЧНА ЗАПОВЕД, ПОКАНА ОТ ПРИЕМАЩАТА СТРАНА, УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТ УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ, САМОЛЕТЕН, АВТОБУСЕН, ИЛИ ЖП БИЛЕТ, МЕДИЦИНСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПЛАНУВАНО ЛЕЧЕНИЕ ИЛИ ДРУГ ДОКУМЕНТ УДОСТОВЕРЯВАЩ ПРЕСТОЙ НАД 2 МЕСЕЦА - КОПИЕ САМОРЪЧНО ЗАВЕРЕНО ОТ ЛИЦЕТО С ГРИФ „ВЯРНО С ОРИГИНАЛА”.

От 19 Август 2011 г. НЗОК премахва изискването за предоставяне на документи удостоверяващи пътуването и престоя на здравноосигурени лица родени през годините 1991, 1992 и 1993 продължаващи образованието си в университети и други учебни заведения в държави членки на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство. При подаване на заявление за издаване на ЕЗОК, здравноосигурените лица родени през годините 1991, 1992 и 1993 да представят само подписана декларация в свободен текст, че през 2011 година продължават обучението си в държава членка на ЕС, ЕИП и Конфедерация Швейцария.

Всички граждани на Република България с непрекъснати здравноосигурителни права, имат право на медицинска помощ във всички страни от Европейския съюз (ЕС), Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария, ако се разболеят или наранят по време на временен престой в някоя от тях.

За да се възползвате от това си право, се нуждаете от валидна Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК), която ще ви бъде издадена безплатно в най-близкия Ви дистрибуционен център.

Всяка ЕЗОК е поименна и лична за всеки един човек или член на семейството Ви.

Вие се нуждаете от ЕЗОК, ако:

- Планирате посещение на страна от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария
- Редовно посещавате някоя от тези страни например за бизнес или удоволствие
- Планирате да си търсите работа в която и да е от тези държави
- Сте изпратен да работите временно в някоя от тези страни, но продължавате да плащате данъците си в България
- Възнамерявате да проведете обучение в някои от тези държави, но продължавате да се считате за постоянно пребиваващ в България
- Желаете да посетите която и да е от тези страни временно, като целта на престоя Ви не е лечение или от медицински характер.


Inline

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

От 09 Август 2011 г. Консорциумът не приема заявления и не издава ЕВРОПЕЙСКА ЗДРАВНО ОСИГУРИТЕЛНА КАРТА!

НУЖНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКА ЗДРАВНА КАРТА

 

За издаване на ЕЗОК заинтересованите лица подават заявление по настоящ адрес на заявителя в дистрибуторските пунктове на фирмата, която е избрана за изпълнител на обществена поръчка по реда на ЗОП, за изработване и доставка на ЕЗОК (Консорциум "КИМ-2000 – ДЕМАКС – ПЕЧАТНИЦА НА БНБ"), срещу представяне на следните документи в регионалния офис на фирмата (по местоживеене на осигуреното лице):

· заявление по образец (получава се в офис на фирмата), с цена 0,12 лв.;
· копие от личната карта;
· актуална цветна снимка паспортен формат (44х35 мм.).
· декларация свободен текст и подпис, че ще пребивавате в чужбина повече от 2 месеца.
· копие на документ/и удостоверяващи престой по дълъг от 2 месеца в чужбина. Всяко копие с надпис "Вярно с оригинала!" и подпис

· копие от „Удостоверение за настоящ адрес” издадено от общината на чиято територия пребивава (когато заявителят желае да подаде заявление в населено място различно от това по лична карта);
· копие от решение на ТЕЛК (в случай, че заявителя има група инвалидност).

За лицата до 14-годишна възраст се прилагат допълнително:

· копие от акта за раждане и копие от международния паспорт на детето
· копие от документа за самоличност на родителя.

Подаването на документи за издаване на картата става по местоживеене – в регионалните офиси на фирмата на следните адреси. Документите се подават, и готовите ЕЗОК се получават лично или от нотариално упълномощено лице.

За да се издаде ЕЗОК, лицето следва да е с непрекъснати здравноосигурителни права. Картата е индивидуален документ и не дава права на членовете на семейството на титуляра на ЕЗОК.

В случай на подаване от пълномощник е необходимо снимката, имената и подписът на осигуреното лице върху оригинала на попълненото заявление, да бъдат заверени от местен нотариус (в България или в държава от ЕС, държава от ЕИП, или Швейцария) или от българска консулска служба в съответната държава.

Срокът за издаване на картата е 15 дни.

Здравно осигуряване

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване Обн., ДВ, бр. 37 от 8.04.2008 г.

§ 6. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 19и:

"§ 19и. (1) Българските граждани, които са пребивавали извън страната повече от 183 дни през една календарна година за периода 1 юли 1999 г. - 31 декември 2007 г. и дължат здравноосигурителни вноски за своя сметка за времето, през което са били в чужбина, се освобождават от задължението за внасяне на тези вноски, ако не са ползвали медицинска помощ, заплатена от НЗОК.

(2) В случаите по ал. 1 лицата лично или чрез упълномощено лице подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите декларация по образец, утвърден със заповед, издадена от министъра на финансите. Декларацията може да се подаде и чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път чрез използване на универсален електронен подпис на подателя.

(3) Здравноосигурителните права на лицата по ал. 1 се възстановяват по реда на чл. 40а, ал. 2 и 3.

(4) Сумите за платени здравноосигурителни вноски за своя сметка на българските граждани, които са пребивавали извън страната повече от 183 дни през една календарна година за периода 1 януари 2000 г. - 31 декември 2007 г., за времето, през което са били в чужбина, могат да бъдат възстановени по ред, определен с инструкция, издадена от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, съгласувана с директора на Националната здравноосигурителна каса."


Законът е приет от 40-ото Народно събрание на 27 март 2008 г., подпечатан е с официалния печат на Народното събрание и е обнародван в ДВ с Указ № 102 на Президента на републиката от 7.04.2008.

Декларация може да бъде изтеглена от електронната страница на Националната агенция по приходите
www.nap.bg

Специално що се отнася за хора върнали се от Испания имащи терахета снитария не е нужно да се плаща нищо в България за медицински услуги . Преди да тръгнете за България консултирайте се в най близката болница или с личният си лекар какво точно да направите и какви права имате в България като сте здравно осигурени в Испания. За разлика от България тук имате и права а не само задължения!!!-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Не се мамете в България да си плащате празнотите в здравните си осигуровки ,ако сте осигурени в Испания. Само ще ви отидат паричките на вятъра ще потънат някъде си в нечии джоб ,и без това където и да отидете на всякъде се плаща . Ако единствено  не сте от така наречената ,,Малцинствено ‘’  - ,,Мнозинствена’’ група която не плаща нищо а само ползва нямаща никакви задължения към държавата ,на които още с пръкването им на белия свят държавата и всички в нея са им задължени до гроб.

 Нищо лично към тях държавата е виновна за това !!!


АКО НЯКОЙ ИСКА ДА ПИТА НЕЩО ДА ПИШЕ НА САЙТА ИМА ПОМЕСТЕНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КОНТАКТИ С МЕН С КАВОТО ,МОГА ЩЕ МУ БЪДА ПОЛЕЗЕН.
на първа страница ,,Имиграция в Испания'' най от доло на страницата!

Всички форми за контакт с мен са актуални и работят.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg