immigracia.alle.bg

България актуално

Една фалирала държава

Брутният външен дълг в края на юни 2011 г. е 36.2 млрд. евро (93.1% от БВП), което е с 472.2 млн. евро по-малко в сравнение с края на 2010 г. (36.68 млрд. евро, 101.8% от БВП). В сравнение с края на юни 2010 г. (37.3 млрд. евро) брутният външен дълг намалява с 1.09 млрд. евро.

Това показа статистиката на Българската народна банка (БНБ).

В края на юни 2011 г. дългосрочните задължения са 25.3 млрд. евро (70% от дълга), а краткосрочните – 10 858.1 млн. евро (30% от дълга).

Брутният външен дълг на сектор "Държавно управление" в края на юни 2011 г. е 2.74 млрд. евро (7.1% от БВП). Спрямо края на 2010 г. (2.87 млрд. евро, 8% от БВП) той намалява със 130.7 млн. евро. В сравнение с края на юни 2010 г. дългът на сектора намалява със 130.9 млн. евро.

Външните задължения на сектор "Банки" са 6.5 млрд. евро (16.8% от БВП). Те намаляват с 342.7 млн. евро (5%) спрямо края на 2010 г. В сравнение с края на юни 2010 г. (7.27 млрд. евро) дългът на сектора намалява със 753.1 млн. евро.

Дългът на "Други сектори" е 12.4 млрд. евро. Той нараства спрямо края на 2010 г. с 258.4 млн. евро. В сравнение с края на юни 2010 г. (12.19 млрд. евро) дългът на сектора нараства с 259.7 млн. евро.

В края на юни 2011 г. вътрешнофирменото кредитиране е 14.49 млрд. евро, което е с 257.2 млн. евро (1.7%) по-малко в сравнение с края на 2010 г. Спрямо края на юни 2010 г. (14.96 млрд. евро) дългът на сектора намалява с 473.9 млн. евро.

Към 30 юни 2011 г. в евро е деноминиран 87.7% от брутния външен дълг, а в щатски долари – 6.2%.

Спрямо декември 2010 г. се наблюдава увеличение на дела на еврото с 0.1 процентни пункта и намаление на дела на щатския долар с 0.3 процентни пункта. В края на юни 2011 г. на годишна база се наблюдава намаление на дела на еврото с 0.2 процентни пункта и намаление на дела на щатския долар с 0.9 процентни пункта.

През януари – юни 2011 г. извършените плащания по обслужването на брутния външен дълг са 3.18 млрд. евро (8.2% от БВП) при 4.25 млрд. евро (11.8% от БВП) за същия период на 2010 г.

През януари – юни 2011 г. получените кредити и депозити от нерезиденти са 2.43 млрд. евро (6.2% от БВП) при 2.89 млрд. евро (8% от БВП) за същия период на 2010 г.

От тях, за отчетния период, 102.8 млн. евро (4.2%) са за сектор "Държавно управление", 680.9 млн. евро (28%) за сектор "Банки", 649.2 млн. евро (26.7%) за "Други сектори", а 997.5 млн. евро (41%) са за вътрешнофирмено кредитиране.

Нетният външен дълг в края на юни 2011 г. е 17.4 млрд. евро. Той намалява с 388.3 млн. евро в сравнение с края на 2010 г. (17.8 млрд. евро). Като процент от БВП в края на юни 2011 г. той е 44.8%, понижавайки се с 4.6 процентни пункта спрямо края на 2010 г. (49.4%).

Намалението се дължи на относително по-голямото намаление на брутния външен дълг (с 472.2 млн. евро) в сравнение с намалението на брутните външни активи (с 84 млн. евро). В края на юни 2010 г. нетният външен дълг е 19.9 млрд. евро или 55.3% от БВП.

Агонията на една фалирала даржава

България  актуално
Посочената графика е нарастването на Балгърския външен дълг с годините докъто стигне това ниво денс,как си се струва?

Брутният външен дълг в края на декември 2010 г. е 36 918.3 милярда евро (102.3% от БВП 2 ), което е с 889.8 млн. евро по-малко в сравнение с края на 2009 г. (37 808.1 млн. евро, 107.9% от БВП). В сравнение с края на ноември 2010 г. (36 520.6 млиарда евро) брутният външен дълг се повишава с 397.7 млн. евро. В края на декември 2010 г. дългосрочните задължения са 25 502.4 млн. евро (69.1% от дълга), а краткосрочните – 11 415.9 млн. евро (30.9% от дълга). Брутният външен дълг на сектор Държавно управление в края на декември 2010 г. е 2838.3 млн. евро3 (7.9% от БВП). Спрямо края на 2009 г. нараства с 37 млн. евро. В сравнение с края на ноември 2010 г. (2763 млн. евро) дългът на сектора нараства със 75.3 млн. евро.
Външните задължения на сектор Банки са 6861.8 млн. евро (19% от БВП). Те намаляват с 1511 млн. евро (18%) спрямо края на 2009 г. В сравнение с края на ноември 2010 г. (6780.6 млн. евро) дългът на сектора
нараства с 81.2 млн. евро. Дългът на Други сектори е 12 279.4 млн. евро. Той нараства спрямо края на 2009 г. със 117.6 млн. евро. В сравнение с края на ноември 2010 г. (12 217.9 млн. евро) дългът на сектора нараства с 61.5 млн. евро. В края на декември 2010 г. вътрешнофирменото кредитиране е 14 938.7 млн. евро, което е с 466.6 млн. евро (3.2%) повече в сравнение с края на 2009 г. Спрямо края на ноември 2010 г. (14 759.1 млн. евро) дългът на сектора се увеличава със 179.6 млн. евро.
Към 31 декември 2010 г. в евро е деноминиран 87.7% от брутния външен дълг, а в щатски долари – 6.4%.
Спрямо декември 2009 г. се наблюдава намаление на дела на еврото с 1.1 процентни пункта и увеличение на дела на щатския долар с 0.2 процентни пункта. В края на декември 2010 г. на месечна база делът на еврото намалява с 0.9 процентни пункта, а на щатския долар се запазва непроменен.
През януари – декември 2010 г. извършените плащания по обслужването на брутния външен дълг са 6884.9 млн. евро (19.1% от БВП) при 7357.8 млн. евро (21% от БВП) за същия период на 2009 г.
През януари – декември 2010 г. получените кредити и депозити от нерезиденти са 5214.4 млн. евро (14.5% от БВП) при 7527.9 млн. евро (21.5% от БВП) за същия период на 2009 г. От тях, за отчетния период, 267.9 млн. евро (5.1%) са за сектор Държавно управление, 2066.6 млн. евро (39.6%) за сектор Банки, 903.7 млн. евро(17.3%) за Други сектори , а 1976.1 млн. евро (37.9%) са задължения по вътрешнофирмено кредитиране.
Нетният външен дълг в края на декември 2010 г. е 18 575.5 млн. евро. Той намалява с 920.3 млн. евро 4.7%) в сравнение с края на 2009 г. (19 495.9 млн. евро). Като процент от БВП в края на декември 2010 г. той е 51.5%, понижавайки се с 4.2 процентни пункта спрямо края на 2009 г. (55.6%). Към 31 декември 2010 г. брутните външни активи са 18 342.7 млн. евро при 18 312.2 млн. евро в края на декември 2009 г.
В края на декември 2009 г. нетният външен дълг е 19 495.9 млн. евро или 55.6% от БВП.

Тъй като ще има и хора които няма да повярват на това ,по доло прекрепих линк от документ на БНБ

АКО НЯКОЙ ИСКА ДА ПИТА НЕЩО ДА ПИШЕ НА САЙТА ИМА ПОМЕСТЕНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КОНТАКТИ С МЕН С КАВОТО ,МОГА ЩЕ МУ БЪДА ПОЛЕЗЕН.
на първа страница ,,Имиграция в Испания'' най от доло на страницата!

Всички форми за контакт с мен са актуални и работят.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg